Tensio og Eidsiva med pilotprosjekt i Lierne

Mer strøm uten mer strømnett

1. juli 2022

Det er en eksplosiv økning i etterspørselen etter strøm over hele Norge. Samtidig blir det trangere og trangere i strømnettet, og næringsaktører landet rundt opplever problemer med å få realisert sine planer så raskt som de ønsker på grunn av manglende kapasitet i strømforsyningen.

Disse utfordringene knyttet til den pågående elektrifiseringen kan i verste fall gjøre at kutt i klimagassutslipp blir satt på vent, at Trøndelag går glipp av viktige grønne næringsetableringer, eller at eksisterende næringsliv med planer for utvidelser blir forhindret.

trygve-kvernland.jpg

- Løsningen på elektrifiseringsutfordringene vil kun komme gjennom at et bredt spekter av aktører engasjerer seg tungt i problemstillingene fremover, og at samtlige involverte utfordrer seg selv til å tenke nytt, inkludert vi i nettselskapene, sier konsernsjefen i Tensio, Trygve Kvernland.

Med dette som bakteppe er Tensio og andre nettselskaper i Norge involvert i en rekke initiativer for nytenkning rundt hvordan utfordringene kan løses, og det er også en rekke politiske prosesser på nasjonalt nivå som adresser problemstillingen rundt tiltak for raskere elektrifisering. 

Nå har også Eidsiva Vekst kommet på banen med en ny tjeneste for utleie av mobile batteripakker som skal testes ut sammen med Tensio i Lierne kommune.

Forretningsideen til Eidsiva er utleie av store flyttbare batteripakker til nettselskap i Norge, slik at strømnett-aktørene får tilgang på et nytt verktøy til å løse kapasitetsbegrensningene i sine konsesjonsområder.

- Tradisjonell utbygging av nett er både tidkrevende og kostbart, samtidig som det knytter seg usikkerhet til fremtidig behov for kapasitet i ulike deler av strømnettet. Energilagring gjennom større mobile batteripakker kan dermed være en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for nettselskaper, sier prosjektleder i Eidsiva Vekst Kine Ryberg Strupstad.

Det første nettbatteriet planlegges å få en installert effekt på om lag 1 Megawatt (MW), og skal installeres i nærheten av Jule industriområde i Lierne kommune i Trøndelag. Dette er et område med både bebyggelse og industri og hvor det er forespørsler til Tensio om økt forbruk kombinert med svært begrenset kapasitet i strømnettet.

- Med den økende mengden forespørsler Tensio mottar er vi nødt til å ta i bruk alternative løsninger i tillegg til tradisjonell nettutbygging. Både for å kunne tilknytte kunder raskere og ikke minst utnytte eksisterende infrastruktur enda bedre. Vi ser flere områder hvor vi tror et flyttbart energilager vil kunne være en interessant og attraktiv løsning, og ser frem til denne piloten i Lierne sammen med Eidsiva, sier Rune Paulsen, leder for Nettutvikling og Nettstrategi i Tensio.

Pilotprosjektet i Lierne er planlagt igangsatt i Q4 2022, og det vil vare frem til sommeren 2024. Hypotesen som skal testes ut i Lierne i pilotperioden er at det kan tilknyttes mer forbruk i området raskere og rimeligere enn ved tradisjonelle nett-tiltak.