Samarbeid om smartere styring av strømnettet

Norske nettselskaper utfordrer et internasjonalt leverandørmarked

Dagens utfordringer

Elektrifiseringen av samfunnet fører til økt strømforbruk, mer lokal energiproduksjon og -lagring, og dermed også økt kompleksitet for nettselskapene som skal binde produsenter og forbrukere sammen på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte, og sikre et strømnett i balanse mellom forbruk og produksjon. Det ligger store besparelser for både samfunn og kunder i at nettselskapene evner å legge til rette for bedre utnyttelse av eksisterende strømnettinfrastruktur, samt gjøre enda mer presise investeringer i nytt/forsterket nett når det er behov for det. Smartere løsninger kan også bidra til å redusere overføringstap i strømnettet, samt redusere hyppighet, omfang og varighet på strømutfall. 

Dagens plattformer for styring av strømnettet i Norge kan overordnet beskrives som relativt komplekse og umoderne, og er derfor heller ikke veldig godt egnet til å levere bedre og tidsriktige løsninger på utfordringene som er beskrevet ovenfor.

Det er betydelige kostnader knyttet til utvikling og implementering av nye digitale plattformer på dette området, og det er i tillegg et stort internasjonalt leverandørmarked som må utfordres for å sikre at de løsningene som velges treffer på krav knyttet til kvalitet, brukerbehov, samfunnsnytte, effektivitet og pris. 

Smartere nettstyring

På basis av like og felles behov har Tensio, Linea og Arva derfor konkludert med at de tre selskapene setter i gang et felles løp for å anskaffe og drifte en moderne plattform for smart nettstyring, inkludert felles utfordring og kravspesifikasjon til et internasjonalt leverandørmarked. Arva er foreløpig knyttet til samarbeidet med en opsjon for inntreden.

Selskapene er videre enige om å opprette et felles eid selskap som skal anskaffe og forvalte en ny plattform for nettstyring. På denne plattformen skal det nye og felles eide selskapet produsere tjenester for drift, overvåking og effektiv utnyttelse av selskapenes strømnettinfrastruktur. Et slikt samarbeid vil bidra til et sterkt kompetansemiljø innen smart nettstyring samt lavere kostnad pr. kunde. 

Første skritt i dette samarbeidet blir nå å gå ut med en felles forespørsel for å utfordre markedet på hva de kan levere. 

Tensio og Linea har allerede gjort en større kartlegging av det internasjonale markedet (gjennom en RFI, Request for Information), og den konkrete forespørselen som nå går ut (RFP, Request for Purchase) bygger blant annet på arbeidet som er gjort i den den intitielle RFI’en. 

Målsettingen for det videre arbeidet er å plukke vinnere fra leverandørmarkedet, realisere en felles moderne plattform for smart nettstyring, og deretter sette dette i drift i et felles eid selskap for smart nettstyring. Det vil også være mulig for andre norske nettselskaper å knytte seg til samarbeidet på et senere tidspunkt. 

Ambisjonen er at nytt felles eid tjenesteselskap er etablert innen utgangen av 2022, og at ny plattform for smartere nettstyring blir implementert innen utgangen av 2025.