Begrensninger i strømnettet – betinget tilknytning

Elektrifiseringen har skutt fart, og vi bruker mer og mer strøm.

Det er begrensninger i strømnettet på flere og flere steder i Norge, og dette inkluderer også Trøndelag. Grunnen til begrensningene er at elektrifiseringen av samfunnet er i ferd med å skyte fart. Dette er isolert sett bra, fordi det er klare samfunnsmessige mål om at grønn verdiskaping skal økes og Co2-utslipp skal reduseres. Mer elektrifisering er det viktigste tiltaket for å nå disse målene.

Utfordringen med denne utviklingen er at det krever mer kapasitet i strømnettet. På grunn av konsesjonsprosesser, anskaffelsesprosesser og byggeprosesser, så tar det tid å øke kapasiteten.

Ny nettleiemodell, som nå skal innføres fra 1. juli 2022, er et virkemiddel for å utnytte det eksisterende strømnettet enda bedre. Ved at strømbrukerne blir insentivert økonomisk til å fordele strømforbruket sitt bedre, så frigjøres det kapasitet i strømnettet som kan brukes til mer elektrifisering uten at det er behov for nye investeringer. Å unngå unødvendige investeringer i strømnettet vil storsamfunnet spare store penger på, og den enkelte kunde vil få lavere nettleie enn ellers.

Men økningen i elektrifisering er så stor at en ny nettleiemodell alene ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å dekke forbruksveksten. Derfor er denne problemstillingen også tatt tak i fra nasjonalt politisk hold:

Nasjonalt strømnettutvalg. Olje- og energidepartementet satte før sommeren 2021 ned et eget strømnettutvalg (Nakstad-utvalget) som skal levere sine anbefalinger i løpet av 2022 på hvordan det kan legges til rette for en bedre utvikling på området. Målet er at manglende kapasitet i strømnettet ikke blir et hinder for å nå samfunnsmessige mål knyttet til økt grønn verdiskaping og klimagassreduksjoner frem til 2030 og 2050.

Betinget tilknytning. Et konkret tiltak som ble innført av nasjonale myndigheter i april 2021 er muligheten for å tilby næringsaktører betinget tilknytning i områder der det er begrensninger i strømnettet. Ordningen gjelder for hele landet og blir nå tatt i bruk av næringsaktører flere og flere steder. 

Bakgrunnen for at myndighetene ønsker å tilby betinget tilknytning er å gi næringslivet muligheten til å komme raskt i gang med mer elektrisitetsbruk selv om det er behov for å gjøre tiltak i strømnettet. Bedriften vil derfor nå kunne velge om den vil vente til nettforsterkningstiltak er gjennomført (som kan ta flere år) eller om de velger en betinget tilknytning. Bedriften vil også kunne velge om den ønsker at betinget tilknytning skal være permanent, og dermed oppnå lavere utgifter med å knytte seg til strømnettet.

Hvor ofte forsvinner strømmen med en betinget tilknytning?

Kapasiteten i strømnettet må dimensjoneres for at alle som er tilknyttet strømnettet skal kunne få strøm også i de timene i året der alle bruker mest strøm samtidig. Dette er typisk i de kaldeste timene, på de kaldeste delene av vinteren. Videre tas det hensyn til at det enkelte år er ekstremt lave temperaturer. Dette betyr at det ofte er «restkapasitet» i strømnettet de aller fleste av årets timer.

En typisk utkoblingsperiode vil være noen timer i gangen på enkeltdager i år der vintersesongen er kaldere enn i et gjennomsnittsår. Det kan altså gå flere år mellom hver gang en utkobling kan bli aktuelt, og de gangene en utkobling må skje, så er det sannsynlig at den ikke vil bli veldig langvarig. Nettselskapet vil i en dialog med den enkelte kunde sannsynliggjøre hvor ofte det kan bli aktuelt med utkobling og hvilke situasjoner som vil kunne medføre utkobling, slik at kunden kan vurdere om dette fremstår akseptabelt eller ikke.

Spesielt for områder med jevnt og høyt forbruk gjennom året

I områder der det er jevnt høyt forbruk gjennom året, kan det bli utfordrende å få gjennomført nødvendig vedlikehold i overføringsnettet, og det kan bli nødvendig å begrense forbruket i kortvarige perioder for å få utført vedlikeholdet. Det kan i slike tilfeller også være aktuelt å tilby kunde betinget tilknytning som alternativ til at overføringsnettet forsterkes, eller i påvente av nødvendige tiltak. Nødvendige utkoblinger som følge av vedlikeholdsbehov planlegges i god tid før utkoblingen, og det tilstrebes at vedlikehold som medfører utkobling koordineres med stans hos større forbrukere i området. På samme måte som i punktet over vil nettselskapet i slike tilfeller sannsynliggjøre for den enkelte kunde hvor ofte og hvor lenge det kan bli aktuelt med utkobling, slik at kunden kan vurdere om dette fremstår akseptabelt eller ikke.

Alle må uansett være forberedt på at strømmen kan forsvinne

Uansett tilknytning, betinget eller ikke, så må alle strømbrukere være forberedt på strømbortfall. På grunn av vær og vind, komponentfeil eller annet, så oppstår det strømstanser i strømnettet. Bare i Trøndelag er det flere hundre uplanlagte strømstanser årlig. Det betyr at samtlige av våre kunder må gjøre en vurdering av om de tåler at strømmen faller bort noen timer eller ikke. De fleste tåler det uten store problemer, men de som operer kritiske prosesser og som ikke kan leve med risiko for strømbortfall, må skaffe seg back-up-løsninger som f.eks et batteri eller strømaggregat. Dette gjøres av mange virksomheter, og det må de de gjøre selv om de har en ordinær tilknytning.