Anbefalinger ny nettleiemodell

Et stort antall organisasjoner og nettselskaper med felles råd til myndighetene.

Felles anbefaling

En rekke nettselskaper og organisasjoner har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes for å legge til rette for en bedre fordeling av strømforbruket.

Les mer om anbefalingene i nettsak hos NRK her

Bak enigheten ligger et felles ønske om bedre utnyttelse av strømnettet for å holde nettleia lavest mulig for forbrukerne og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger.

Anbefalingen som er oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv.

Rett før jul grep Stortinget inn og utsatte innføring av ny nettleiemodell, og både Stortinget og Olje- og energidepartementet oppfordret da til videre dialog mellom berørte aktører for å komme opp med løsninger.

De aktørene som nå har gjennomført en slik dialog er representanter for nettselskapene og sentrale forbrukerorganisasjoner som Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Huseierne, Norsk elbilforening, og Norges Automobilforbund (NAF). I tillegg er også Elektroforeningen, Norsk Solenergiforening, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustriens forening, Naturvernforbundet og WWF blant de som har signert på anbefalingen.

De fleste nettselskapene i Norge har også stilt seg bak denne anbefalingen, inkludert Tensio. 

Anbefalingene som er overlevert til Olje- og energidepartementet er som følger:

  • Det kapasitetsbaserte fastleddet, som beregnes månedlig ut fra hvor mye strøm den enkelte bruker samtidig, bør baseres på mer enn maksforbruket i bare én enkelttime pr. måned. I Gøteborg som har innført tilsvarende nettleiemodell er det for eksempel snittet av maksforbruket i tre enkelttimer pr. måned som er lagt til grunn for beregningen av nettleia.
  • Energileddet (andelen av nettleia som beregnes på bakgrunn av det totale forbruket av kilowatt timer/kWh) pr måned må være minst 50%. Dette gjør at incentivene for å spare i husholdningens samlede strømforbruk også blir et viktig element i den delen av strømregninga som er nettleie.
  • Tidsdifferensieringen av nettleia bør begrense seg til å være et skille mellom dag og natt/helg, for å gjøre det enklest mulig for forbruker. Ikke differensier mellom årstider i tillegg.
  • Ny nettleiemodell bør innføres fra 1. juli 2022.
  • Evaluering av ny nettleiemodell høsten 2024, for å avdekke om det er behov for å gjøre justeringer på modellen for å ivareta samfunnets og interessentenes behov og prioriteringer på en enda bedre måte.
Bengt Eidem.jpg
Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Tensio

- Anbefalingen er nå sendt til Olje- og energidepartementet, og så vil det bli opp til departementet i en formell eller uformell dialog med Stortinget å beslutte hvordan denne anbefalingen eventuelt påvirker myndighetenes vurderinger knyttet til utforming av ny nettleiemodell og innføringstidspunkt, sier kommunikasjonssjef i Tensio Bengt Eidem.

- Hvis denne anbefalingen blir tatt til følge vil fortsatt det beste rådet til den enkelte forbruker være å fordele strømbruken sin best mulig. Spesielt viktig er dette for alle som lader elbil hjemme. Hurtiglading av elbil hjemme vil bli dyrere, og det vil lønne seg å sette elbilen på saktere lading gjennom natta, sier Eidem.

Følgende organisasjoner og virksomheter har signert anbefalingen:

Organisasjoner:
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Huseierne, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, Byggevareindustriens Forening, Solenergiklyngen, Norsk solenergiforening, Energi Norge, Distriktsenergi, Samfunnsbedriftene Energi, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF, Greenpeace.

Nettselskaper:
Agder Energi Nett, Arva, BKK Nett, Elinett, Elvia, Glitre Energi Nett, Lnett, Linea, Mørenett, Norgesnett, Tensio.

En rekke andre nettselskaper har også stilt seg bak anbefalingen, og har stilt seg bak anbefalingene via organisasjonene Energi Norge og Distriktisenergi.

Slik er ordlyden i anbefalingen som er oversendt til OED:

Fem felles anbefalinger
Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet, anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under. Våre anbefalinger gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett. 

1. ENERGILEDD SOM UTGJØR MINIMUM 50 % AV NETTSELSKAPETS INNTEKTER 
Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet. 

2. FORENKLET TIDSDIFFERENSIERING AV ENERGILEDD 
Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker. 

3. ET KAPASITETSBASERT FASTLEDD 
Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime. 

4. INNFØRING AV NY NETTLEIEMODELL FRA 1.JULI 2022 
Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022. 

5. EVALUERING AV NY NETTLEIE HØSTEN 2024 
Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.